Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Proteccio-bewind

 

Artikel 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Proteccio-bewind partij is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Eventuele inkoop‑ of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing,  tenzij deze door Proteccio-bewind uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 2 Aangaan overeenkomst

2.1 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten, welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Proteccio-bewind pas bindend na schriftelijke bevestiging van de zijde van Proteccio-bewind.

2.2 De verplichtingen van Proteccio-bewind gaan nooit verder dan door Proteccio-bewind schriftelijk is bevestigd.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 Het aanbod is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie, waarbij Proteccio-bewind mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid hiervan.

3.2 Een overeenkomst komt pas tot stand indien cliënt en Proteccio-bewind de aanvaarding van het aanbod beiden schriftelijk ondertekend hebben door middel van een ondertekende overeenkomst.

 

Artikel 4 Medewerking door cliënt

4.1 Cliënt zal Proteccio-bewind steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

4.2 Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Proteccio-bewind  verstrekte informatie,  ook indien deze van derden afkomstig is.

4.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat cliënt zijn in artikel 4.1 genoemde  verplichtingen niet nakomt dan wel de door cliënt verstrekte informatie niet voldoet aan het in artikel 4.2 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt en is Proteccio-bewind bevoegd het daardoor  noodzakelijke geworden meerwerk in rekening te brengen.

 

Artikel 5 Uitvoering

5.1 Proteccio-bewind neemt bij de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en zal deze overeenkomst  naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.

5.2 De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit het kantoor van Proteccio-bewind.

5.3 Proteccio-bewind zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met redelijke wensen van cliënt, mits dit naar oordeel van Proteccio-bewind bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

5.4 Indien en voor zover een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Proteccio-bewind het recht  bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5.5 indien van toepassing wordt voor aanvang beschermingsbewind Proteccio-bewind gemachtigd door de cliënt om de inkomsten en uitgaven te beheren.

5.6 Indien Proteccio-bewind en cliënt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt Proteccio-bewind de inhoud. 

5.7 Wanneer cliënt nieuwe schulden maakt en/of financiële verplichtingen aangaat, zal dit onvermijdelijk leiden tot verminderen van het leefgeld.

Taken die tot de uitvoering behoren:

  • Proteccio-bewind opent samen met of in opdracht van de cliënt 2 rekeningen op naam van cliënt. Dit is een beheer en een leefgeldrekening.
  • Het totale inkomen van cliënt  dient op de betreffende beheerrekening te worden gestort.
  • Proteccio-bewind stelt een budgetplan op en inventariseert schulden en bezittingen.
  • er wordt volgens de afgesproken termijn leefgeld betaald op de leefgeld rekening , met uitzondering van het uit blijven van geheel of gedeeltelijk inkomen. de leefgeldrekening is in beheer bij de cliënt.
  • maandelijks worden er overzichten verstrekt van de beheerrekening
  • Proteccio-bewind informeert derden die bij de hulpverlening aan de cliënt betrokken zijn. Dit betreft informatie die nodig is voor adequate hulp aan cliënt.
  • Proteccio-bewind vraag cliënt hier bij aanvang toestemming voor in het kader van diens privacy.
  • Proteccio-bewind legt een dossier aan. Dit dossier blijft eigendom van Proteccio-bewind.

 

Artikel 6 Wijzigingen en meerwerk

6.1 Partijen kunnen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en omvang van de overeenkomst en/of de daaruit  voortvloeiende werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd. Meerwerk zal door Proteccio-bewind in principe slechts dan worden verricht, indien door partijen daaromtrent een schriftelijke nadere overeenkomst is getekend.

6.2 Deze extra werkzaamheden zullen door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Proteccio-bewind.

6.3 Cliënt aanvaardt dat door wijzigingen van de werkzaamheden als bedoeld in artikel 6.1 het overeengekomen of  verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst kan worden beïnvloed.

6.4 Indien naar het oordeel van Proteccio-bewind een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om aan de  verplichtingen jegens cliënt te voldoen, is Proteccio-bewind  bevoegd die wijziging, naar redelijkheid en billijkheid aan te brengen.

 

Artikel 7 Betaling

7.1 Proteccio-bewind schrijft door de klant verschuldigde vergoeding maandelijks af van de beheerrekening. De hoogte van de maandelijkse vergoeding als mede de vergoeding voor de opstart van het dossier worden bij aangegaan van de overeenkomst vastgelegd.  Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder korting of verrekening  door overschrijving naar een door Proteccio-bewind aan te wijzen bankrekening. Proteccio-bewind is rechtigt om,  alvorens tot verdere werkzaamheden over te gaan een voorschotnota te sturen die per omgaande dient te worden voldaan.

7.2 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt,  verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. De cliënt is dan de wettelijke rente verschuldigd. Proteccio-bewind is bevoegd de  vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden  zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van  het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.

7.3 Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Proteccio-bewind dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar  schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht  de factuur te hebben aanvaard.

7.4 Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden  opgelegd.

 

Artikel 8 Overmacht

8.1 Bij overmacht worden de diensten van Proteccio-bewind opgeschort. In dat geval is Proteccio-bewind verplicht te leveren zodra dit redelijkerwijs mogelijk is. Met overmacht wordt gelijk gesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot  personen en / of materiaal waarvan Proteccio-bewind zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen,  welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat prompte naleving van  de overeenkomst in redelijkheid niet van Proteccio-bewind kan worden gevergd.  Als zodanige omstandigheden komen onder meer in aanmerking: overheidsmaatregelen, bedrijfs‑,  verkeers‑ en of transportstoringen, storingen in de aflevering van een gereed product, grondstoffen en / of hulpmiddelen, ziekte van ingezet personeel, werkstakingen, uitsluitingen, belemmeringen door derden, door beide partijen onvoorziene technische complicaties etc.  Indien Proteccio-bewind bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is Proteccio-bewind gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk te factureren en is de cliënt gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

 

Artikel 9 Geheimhouding

9.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld  of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 10 Intellectuele eigendom

10.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Proteccio-bewind zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de auteurswet.

10.2 Proteccio-bewind behoudt zich tevens het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3 Alle door Proteccio-bewind verstrekte stukken, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, werkwijzen, (model) contracten en andere geestesproducten van Proteccio-bewind en dat in de ruimste zin des woord, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door cliënt en mogen niet door hem, al dan niet door inschakeling van derden, zonder voorafgaande toestemming van Proteccio-bewind worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. Zonder voorafgaande toestemming van Proteccio-bewind mag niets uit  de uitgaven worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of anderszins.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 De totale aansprakelijkheid van Proteccio-bewind wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming  van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout voor de gedeclareerde opdrachtsom.  Bij opdrachten met een duur langer dan 1 jaar is de vergoeding beperkt  tot een maximum van 1 maal het jaarhonorarium. Vergoeding verzekering.

11.2 De aansprakelijkheid van Proteccio-bewind wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van  de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Proteccio-bewind onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,  stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Proteccio-bewind ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.

11.3 Proteccio-bewind is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig  verstrekken van juiste informatie welke Proteccio-bewind, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.

11.4 Cliënt zal Proteccio-bewind en/of het tussenkomstbureau vrijwaren voor aansprakelijkheid als gevolg van  aanspraken van derden alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.

11.5 Buiten de in artikel 11.1 genoemde aansprakelijkheid rust op Proteccio-bewind geen enkele aansprakelijkheid voor  schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

11.6 Proteccio-bewind is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,  gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

11.7 Proteccio-bewind is niet aansprakelijk voor kosten die een deurwaarder in rekening brengt omdat een herinnering wordt gestuurd, dan wel een vonnis wordt gevorderd bij een rechtbank.

11.8 Proteccio-bewind zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij  dan wel die van een derde aan te spreken.

11.9 Proteccio-bewind aanvaardt geen enkele  aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

 

Artikel 12 Annulering en wijziging inschrijving

12.1 Proteccio-bewind behoudt zich het recht voor om overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren bij  zodanige wijziging van wet, regelgeving, rechtspraak of (semi‑)overheidsbeleid dat nakoming in redelijkheid niet  meer van Proteccio-bewind kan worden verlangd. In dergelijke gevallen dient Proteccio-bewind de annulering schriftelijk aan de cliënt mede te delen. Deze is in dergelijke gevallen niet gerechtigd een schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 13 Beëindiging

13.1 Tussentijdse beëindiging van een overeenkomst is slechts mogelijk indien partijen zulks uitdrukkelijk  schriftelijk zijn overeengekomen of onder betaling van het verschuldigde bedrag tot het oorspronkelijke einde van de overeenkomst, hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

13.2 Tussentijdse beëindiging door Proteccio-bewind is mogelijk indien: de cliënt geen medewerking verleent, geen informatie verstrekt, zonder toestemming financiële verplichtingen aangaat of medewerkers onheus bejegent of bedreigt.

13.3 De overeenkomst inkomensbeheer wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar, zonder opzegging wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengt met de periode van 1 jaar. Proteccio-bewind en de klant dienen 1 maand voor het verstrijken van de periode schriftelijk op te zeggen. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

13.4 De overeenkomst eindigt automatisch bij overlijden van de klant, bij het uitblijven van het inkomen ten behoeve van de klant bij Proteccio-bewind en bij faillissement Proteccio-bewind.

13.5 Proteccio-bewind is altijd gerechtigd om het geven van advies te weigeren ofwel zich tussentijds aan een opdracht te onttrekken.

 

Artikel 14 Geschillen

14.1 Proteccio-bewind heeft een klachtenreglement, welke vermeld staat op de website. Dit klachtenreglement wordt in eerste instantie gevolgd.

14.2 Alle geschillen welke tussen Proteccio-bewind en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding  van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,  zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Assen, tenzij Proteccio-bewind ervoor kiest het  geschil aan een ander gerecht voor te leggen.

14.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door cliënt van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst komen voor rekening van cliënt.

14.4 Alle overeenkomsten met cliënten zijn onderworpen aan Nederlands recht.

 

Artikel 15 Slotbepaling

15.1 Proteccio-bewind is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de  laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

15.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken  te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats,  die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud,  strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.

15.3 Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst  over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Proteccio-bewind.